موارد تست قابلیت اطمینان باتری لیتیوم یون چیست؟

December 9, 2021

آخرین اخبار شرکت موارد تست قابلیت اطمینان باتری لیتیوم یون چیست؟

موارد تست قابلیت اطمینان باتری لیتیوم یون چیست؟


1. چرخه عمر

2. ویژگی های تخلیه نرخ متفاوت

3. ویژگی های تخلیه در دماهای مختلف

4. ویژگی های شارژ

5. ویژگی های خود تخلیه

6. ویژگی های خود تخلیه در دماهای مختلف

7. ویژگی های ذخیره سازی

8. ویژگی های تخلیه بیش از حد

9. ویژگی های مقاومت داخلی در دماهای مختلف

10. تست دمای بالا

11. تست چرخه دما

12. تست سقوط

13. تست ارتعاش

14. آزمون توزیع ظرفیت